Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van zowel
  ‘Eva Mooren Opruimbegeleiding’ als ‘Verhuiscoach Den Bosch’, hierna te noemen opdrachtnemer.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van opdrachtnemer. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 4. Als schriftelijk worden gezien ook directe elektronische communicatievormen: bevestigde email, sms, Whatsapp. Niet als schriftelijk worden gezien review sites, contact formulieren op websites en Facebook, Instagram, LinkedIn.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
 6. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 7. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten over de eigen overeengekomen diensten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. In deze situatie gelden deze algemene voorwaarden.
 8. Bij het geadviseerd inschakelen van externe partijen, anders dan voor de eigen overeengekomen diensten, gelden deze algemene voorwaarden niet en is opdrachtnemer geen partij.

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.
 2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/ of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door opdrachtnemer gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand behoudt opdrachtnemer zicht het recht voor:
  1. De kosten in delen in rekening te brengen
  2. (Gedeeltelijke) betaling van de kosten vooraf verlangen
 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de voorbereidingskosten (waaronder de kosten van een intakegesprek) aan opdrachtgever in rekening te brengen in geval zij geen opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt.
 2. Afspraken en/of consulten met opdrachtnemer kunnen door de opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van de afspraak en/of consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen die termijn geannuleerd, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Afspraken, consulten en/of trainingen kunnen door Professional Organizer steeds worden geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die Professional Organizer verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door Professional Organizer geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door opdrachtnemer, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.
 7. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.5 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van opdrachtnemer gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.
 8. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. mbt te verrichten diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer-) gegeven of gedaan. Opdrachtnemer garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
 9. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden opdrachtnemer niet.
 10. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 11. Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw en inclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Bij prijzen aangeboden aan particulieren wordt ook de prijs inclusief btw vermeld.
 2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die opdrachtnemer in haar offerte of opdrachtbevestiging aan opdrachtgever heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door opdrachtnemer worden gecorrigeerd.
 3. Indien opdrachtnemer en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is opdrachtnemer gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door de berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 – Betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.
 2. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen dienen binnen 7 dagen schriftelijk gemeld te worden en schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 3. Bij niet(-tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
 4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die opdrachtnemer als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief btw.
 5. Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument/opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
 6. In geval van niet-nakoming van de (betalings-) verplichtingen door de opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings-) verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5 – Uitvoering van diensten

 1. De opdrachtgever is gehouden alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan opdrachtnemer. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
 2. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever opdrachtnemer niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Als de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat opdrachtnemer in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan opdrachtnemer schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Opdrachtnemer zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.
 4. Overeenkomsten die tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Overeenkomsten die tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de opdrachtgever, hebben een opzegtermijn van één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om ieder jaar per 1 juli de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 5 te indexeren op basis van de CBS-consumentenprijsindex.
 7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.
 8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijke worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van één kalendermaand in acht dient te worden genomen.
 9. Een opzegging dient steeds schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 6 – klachtenregeling

 1. De door opdrachtnemer verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever als door de opdrachtgever niet schriftelijk binnen 14 dagen na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht cq. opgeleverd.
 2. Opdrachtnemer is lid van Solo Partners, de brancheorganisatie van zelfstandige zorgprofessionals. De klachtenregeling van Solo Partners is van toepassing op de door de opdrachtnemer verrichte diensten. www.solopartners.nl / www.klachtenregeling.nl/wp-content/uploads/Klachtenreglement-SKR.pdf
 3. Opdrachtgever dient een eventuele klacht aan opdrachtnemer voor te leggen binnen veertien dagen na het moment waarop de opdrachtgever heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 4. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer een termijn van ten minste vier weken voor de afhandeling voor een dergelijke klacht.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting gebaseerd op professionele training, kennis en ervaring, van opdrachtnemer tegenover de opdrachtgever. Er kan daarom geen garantie worden gegeven mbt het resultaat van de door opdrachtnemer verrichte diensten.
 2. Als en voor zover er in het kader van de door opdrachtnemer verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Opdrachtnemer adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.
 3. De door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 6. Opdrachtnemer erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
 7. Als door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag waarop de door opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De polisvoorwaarden zijn op aanvraag bij opdrachtnemer.
 8. Als de verzekeraar van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden voorafgaand aan de schade.
 9. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst tegen opdrachtnemer doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 10. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is opdrachtnemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer ziekte, sterfgevallen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of – verbinding of van gebruikte communicatie- systemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van opdrachtnemer, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Indien een periode van overmacht langer dan één maand duurt, zijn partijen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.9 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
 4. De opdrachtgever is, naast het bepaalde in lid 3, bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en op wederpartij herleidbare informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.
 3. De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Dat betekent dat deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechtere erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor met schriftelijke toestemming ten behoeve van beoordelingspagina’s en getuigschriften gedeeltelijke persoonsgegevens te publiceren.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van foutief gebruik, dan wel misbruik van derden, bij het gebruik van online communicatiemiddelen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten berusten bij opdrachtnemer of andere rechthebbenden.
 2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van documenten, tenzij met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer of andere rechthebbenden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Opdrachtnemer kan de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als de opdrachtgever –al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 3. Opdrachtnemer kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen als bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
 4. Bedragen die opdrachtnemer heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
 5. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiden kosten voor haar rekening.

Artikel 13 – Training

 1. Onder ‘training‘ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: alle trainingen, workshops en/ of andere bijeenkomsten die door opdrachtnemer worden verzorgd.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 4. Als een training specifiek voor één opdrachtgever wordt verzorgd, kan opdrachtnemer desgewenst het voor lesmateriaal, enz.) aan (de organisatie van) de training gebruikte materiaal (presentatie, opdrachtgever aanpassen. Het is opdrachtgever toegestaan hierin eenmaal wijzigingen te laten aanbrengen door opdrachtnemer.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door opdrachtnemer voor trainingen gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting. Het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag aan deelnamekosten is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de training op de factuur aangegeven bankrekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft opdrachtnemer het recht deelname aan de training te weigeren.

Artikel 14 – Annulering training

 1. Annulering door opdrachtgever van haar deelname aan een training is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijke annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door opdrachtnemer beslissend voor het tijdstip van annulering.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een training kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een training is opdrachtgever 50% van de deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een training is opdrachtgever de volledige deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd.
 3. Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of door een door opdrachtgever aangestelde deelnemer zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele bedrag aan deelnamekosten aan opdrachtnemer verschuldigd.
 4. In geval opdrachtgever of een door opdrachtgever aangestelde deelnemer niet in staat is een training bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd een vervanger te laten deelnemen. Deze vervanging geldt voor de volledige training.

Artikel 15 – Slotbepalingen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel/gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of de opdrachtgever een buitenlandse woonplaats heeft.
 2. Op geschillen die onder de reikwijdte van de klachtenregeling van Solo Partners vallen is deze regeling van toepassing
 3. Op geschillen die niet onder de reikwijdte van de klachtenregeling van Solo Partners vallen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.

Versie 2020.07.13.2

Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden via:
Algemene voorwaarden 2020